Правни услуги

Търговско право

 • Регистрация на еднолични търговци, търговски дружества, обединения от търговски субекти – консорциуми, холдингови структури и др.; Регистрации на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании;

 • Преобразуване на търговски дружества и реорганизация (включително придобиване на дялове и акции, сливане и вливане); несъстоятелност и оздравяване на предприятия, както и изготвяне на споразумения с кредиторите;

 • Текущо консултантско обслужване на търговски дружества и изготвяне на договори:

  • консултации по приватизационни сделки и постприватизационни проблеми;

  • консултации по банкови сделки и сделки с ценни книжа;

  • консултации в областта на имущественото и лично застраховане;

 • Търговски сделки:

  • всички видове търговски продажби

  • търговско представителство

  • оперативен и финансов лизинг

  • комисионни и спедиционни договори

  • договори за превоз, складови сделки

  • търговски обезпечения

Гражданско право

 • Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства;

 • Цялостна правна помощ при всички видове сделки с недвижими имоти;

 • Консултации по нотариални производства и изготвяне на нотариални актове;

 • Консултации по вещноправни и реституционни въпроси

 • Консултации по сделки по ЗЗД и изготвяне на договори;

 • Регистрация на юридически лица с нестопанска цел /сдружения, фондации, партии/;

 • Изготвяне и откриване на завещания и консултации по наследственоправни въпроси;

 • Изготвяне на пълномощни, договори и други документи

За пострадали при ПТП
и трудови злополуки

Ако сте пострадали при катастрофа или трудова злополука и не знаете как да постъпите, за да получите помощ и да защитите правата си, ние ще Ви дадем обоснован, компетентен и верен съвет за необходимите действия.

При пътно-транспортно произшествие с пострадали или трудова злополука започва разследване за установяване на виновния. Ние Ви представляваме в хода на това производство, евентуално в неговата досъдебна и съдебна фаза пред всички органи – Полиция, Следствие и Съд. Нашата цел е да бъде установен виновният за инцидента и да му бъде наложено справедливо наказание.

Често пострадалите от катастрофа или трудова злополука не са наясно с размера на дължащите им се обезщетения. Ние съобразяваме размера на всяка една претенция със съдебната практика в тази област и с други аналогични случаи, изхождайки от опита си. Така успяваме в сравнително кратки срокове да осигурим на своите клиенти справедливо обезщетение в немалък размер.

В случай на отказ от страна на застраховател или работодател да изплати полагащо се обезщетение, ние ще Ви представляваме и при завеждане на съдебен иск до окончателното приключване на съдебното дело във всички инстанции.

Ние знаем, че когато някой е пострадал при катастрофа или трудова злополука, това неминуемо се отразява и на неговото финансово състояние. Затова предоставените от нас услуги и консултации са безплатни до получаване на дължащото Ви се обезщетение.